โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

www.padoong-p.com www.padoong-p.com www.padoong-p.com
หลักสูตร  2 วัน   1 คืน

วันที่ 1

   
เวลา 09.00 เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ ภาคกลาง
  09.30 พิธีเปิดกอง
  10.00 นันทนาการ, ละลายพฤติกรรม
  11.30 รับประทานอาหารกลางวัน, เข้าที่พักเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
  13.00 แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม
    - กลุ่ม 1 เข้าฐานผจญภัย
    - กลุ่ม 2 เดินทางไกล
  16.00 เตรียมการแสดงรอบกองไฟ
  17.00 อาบน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว
  18.00 เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเย็น
  19.00 กิจกรรมรอบกองไฟ
  21.30 รับประทานอาหารว่าง
  22.00 เข้านอน

วันที่ 2

   
เวลา 05.30 ตื่นนอน / ออกกำลังกาย
  06.00 ทำภารกิจส่วนตัว, เก็บสัมภาระ
  07.00 รับประทานอาหารเช้า
  08.00 เคารพธงชาติ / กิจกรรมหน้าเสาธง
  09.00 แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม
    - กลุ่ม 1 เดินทางไกล
    - กลุ่ม 2 เข้าฐานผจญภัย
  12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง
  14.00 สรุปกิจกรรม
  15.00 พิธีปิดกอง / เดินทางกลับ
     


 
หมายเหตุ : ตารางอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง
ที่อยู่: ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-824427 แฟ็กซ์ 038-824427
พ.ท.ผดุง โพธิ์ชู นายทหารนโยบายและแผน กองพลทหารราบที่ 11 โทร. 081-5662110
อีเมลล์ padoong.p@gmail.com เว็บไซต์ www.padoong.com

Translate

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.